หัวมังกุท้ายมังกร

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายความว่า ไม่กลมกลืน, ไม่สอดคล้องไม่เข้ากัน มีหลายๆอย่างประกอบกันจนรูปลักษณะขัดกันในตัวจนมีสภาพไม่สวยงาม

ที่มาของสํานวน สำนวนนี้ มาจากการรูปแบบของการออกแบบเรือ คำว่ามังกุ เป็นเรือที่มีกระดูกเรือใหญ่ มีหัวเรือเป็นสามเส้า ซึ่งหากหัวเรือเป็นมังกุ แต่ท้ายเรือออกแบบเป็นมังกร ทำให้สภาพเรือดูไม่เข้ากันไม่สวยงาม

  โฆษณาโดย Google