รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการประพฤติตนให้อยู่ในคุณงามความดีตั้งใจศึกษาหาความรู้ ชีวิตก็จะพบเจอกับความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงาน แต่หากประพฤติตนไม่ดี ชีวิตก็จะพบเจอกับความยากลำบาก

ที่มาของสํานวน “จั่ว” ในที่นี้คือจั่วของบ้านสมัยก่อนเป็นแผงไม้รูปสามเหลี่ยมใช้ประกบปิดส่วนที่เป็นโพรงทั้งหัวและท้ายของหลังคาเรือน เพื่อป้องกัน แดด,ลม,ฝน ส่วน “เสา” คือไม้ท่อนยาวใช้เป็นโครงสร้างหลักรองรับเรือนไม้ ซึ่งจั่วจะอยู่ส่วนบนของเรือนนึงมีหน้ำหนักเบากว่า เสา ที่เป็นส่วนรับน้ำหนักทั้งหมดของเรือน

  โฆษณาโดย Google