น้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกินปลา

สํานวนสุภาษิตนี้ มีความหมายเดียวกับคำว่า “ทีใคร ทีมัน” หมายถึงโอกาสของใครคนนั้นก็จะกระทำการได้เปรียบกว่าอีกฝ่าย แต่เมื่อถึงโอกาสของอีกฝ่าย ฝ่ายนั้นก็จะได้เปรียบบ้างเช่นกัน

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรียถึงเมื่อมีน้ำท่วมมดก็จะจมน้ำและถูกปลากิน แต่หากน้ำแห้งปลาก็จะถูกมดกัดกินได้เช่นกัน

  โฆษณาโดย Google