เจ้าไม่มีศาล สมภารไม่มีวัด

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงผู้ที่ไม่มีอยู่เป็นหลักแหล่ง หรือเปลี่ยนสถานที่อยู่ไปเรื่อย

ที่มาของสํานวน ไม่ทราบที่มา

  โฆษณาโดย Google