จุดไต้ตำตอ

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการที่ผู้พูดพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งและเกี่ยวกับบุคคลที่สาม โดยผู้พูดไม่รู้จักบุคคลผู้นั้นที่เป็นเจ้าของเรื่องราว

ที่มาของสํานวน การที่คนสมัยโบราณ จุดไต้ให้ไฟสว่างซึ่งใช้เป็นไฟส่องสำหรับการเดินทาง แล้วเอาไต้ไฟไปชนเข้ากับต่อถึงดับ

  โฆษณาโดย Google