เหยียบเรือสองแคม

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง การที่อยู่เข้าพวกทั้งสองฝ่าย โดยตักตวงประโยชน์จากทั้งสองฝ่ายอย่างไม่บริสุทธ์ใจ

ที่มาของสํานวน ไม่ทราบที่แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่า ชายผู้หนึ่งได้รับมอบเรือโดยผู้ให้ ให้เลือกเรือลำใดลำหนึ่ง แต่เขากลับพายกลับทั้งสองลำ วิธีการที่จะเอากลับทั้งสองลำจึงต้องเหยียบเรือสองแคม เพื่อที่จะพายเรือทั้งสองลำกลับไปได้

  โฆษณาโดย Google